x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

4/2007 Téma tohoto čísla

Staronové, nové a žádající země Evropské unie

Milé čtenářky, milí čtenáři,
při jedné z redakčních schůzek, jsme se shodli, že nestačí přinášet informace o rovných příležitostech pouze ze "západu". Mnoho dobrých, ale i špatných příkladů nalezneme i ve střední a východní Evropě, resp. jak jsme je nazvali: ve staronových, nových a žádajících zemích Evropské unie. S anketou jsme se vydali i o trošku dál, do asijského Kazachstánu. Pokud vás zajímá situace žen a mužů v těchto zemích, čtěte dál.

Ale dříve, než toto číslo zpravodaje otevřete, bych vám ráda představila pár novinek a také upozornila na několik článků. Jedna z aktualit, o které si můžete i přečíst, je návrh nového zákona o interrupcích v Portugalsku, který dovoluje ženám podstoupit potrat na vlastní žádost. Více v rozhovoru s Lilianou Azevado, jednou z hlavních iniciátorek kampaně na podporu svobodné volby žen při rozhodování o jejich reprodukčním zdraví.

V Chile je prezidentkou žena, to jistě víte. Co ale asi nevíte je, že zde byl předložen zákon stanovující 40% kvótu na počet žen na kandidátních listinách politických stran. Chile se tak snaží zvýšit počet žen v politice, což je v Latinské Americe běžná praxe. Zákon o 30% či 40% kvótě mají v Argentině, Kostarice, Ekvádoru a Kolumbii.

A na které konkrétní země se ve zpravodaji zaměříme? Seznámíme vás se situací žen a mužů v Maďarsku a s tím, jaká je pozice žen na trhu práce na Slovensku. Dozvíte se, že ve Slovinsku využívají muži otcovskou dovolenou a že v Lotyšsku se kancelář ombudsmana věnuje případům diskriminace na trhu práce. V rozhovoru vám Iliana Balabanova Stojčeva, aktivistka za ženská práva, poví, jak se Bulharsko připravovalo na vstup do Evropské unie.

Na závěr bych vás ráda pozvala na dvě akce.
V úterý 3.dubna od 18. hodin bude knihovně Gender Studies (Gorazdova 20) přednášet o slaďování osobního a pracovního života Nina Bosničová, manažerka projektu "O rovnosti s firmami".
Na 21. května jsme pro zástupce a zástupkyně firem, převážně HR manažery a manažerky, připravili seminář o zavádění politiky rovných příležitostí do firem.

Přeji vám krásný slunečný duben a hezké Velikonoce, které můžete strávit třeba čtením našeho zpravodaje. To je lepší než barvit vajíčka, co myslíte?

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Půl na půl

Uplatňování rovných příležitostí se zaměstnavatelům vyplatí

K aktivnímu prosazování rovných příležitostí žen a mužů se sice v České republice hlásí stále více firem, nicméně mnohé toto téma považují za zbytečně drahý nadstandard a často nedodržují ani základní nároky stanovené zákonnými normami. Jsou však i zaměstnavatelé, kteří jsou otevření zavádění změn v kontextu rovných příležitostí.
Půl na půl

Seminář o zavádění rovných příležitostí do firemní praxe

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů si vás dovolují pozvat na seminář pro personalistky a personalisty zaměřený na zavádění rovných příležitostí pro ženy a muže do firemní praxe. Představíme vám příručku k danému tématu, nabídneme příklady české i zahraniční praxe. Seminář se koná 21.
Půl na půl

Slaďování pracovního a osobního života v České republice

Problém harmonizace práce a rodiny se stává aktuálním s postupujícím vyrovnáváním postavení mužů a žen na pracovním trhu i v rodině. Přinášíme vám analýzu současné situace slaďování pracovního a osobního života, zákonné možnosti a možná opatření ze strany zaměstnavatelů v České republice.
Rovné příležitosti v praxi

V Maďarsku zaměstnávají ženy více než muže

Podle poslední zprávy z roku 2006 vydané TARKY Social Research Institute v Budapešti, je míra zaměstnanosti žen v Maďarsku vyšší než u mužů. Jedná se především o mladé a zralé ženy, které nejsou omezovány rodinnými povinnostmi. Ani tady se však většina žen nedostane dále než do střeního managementu.
Rovné příležitosti v praxi

Slovinsko podporuje otce v pečující roli

Při hledání nápadů na koncepční reformu sociálních opatření, respektující pravidla genderové rovnosti, se nemusíme dívat pouze na sever, do Skandinávských zemí. Inspirativní řešení můžeme nacházet v zemích s podobnou historickou zkušeností, jakou je například Slovinsko.
Rovné příležitosti v praxi

Případy diskriminace řeší v Lotyšsku kancelář ombudsmana

Lotyšský antidiskriminační zákon, který navazuje na evropskou Směrnici 2002/73/EC, uděluje ombudsmanovi, resp. veřejnému ochránci práv, kontrolu nad případy diskriminace. Pod institucí ombudsmana byla zřízena samostatná kancelář, která se těmto případům věnuje.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy tvoří 46 procent pracovních sil na Slovensku

Slovenský trh práce čelí mnohým výzvám, mezi nimi i potřebným změnám v souvislosti s uplatněním žen v zaměstnání. Ty tvoří 46 % pracovních sil na Slovensku, tohoto vysokého zastoupení dosahují i přes skutečnost, že v současnosti odcházejí do důchodu přibližně o pět let dříve. Tento rozdíl se do budoucna bude zmenšovat.
Protipól

Částečné úvazky usnadní návrat na trh práce

Práce na částečné úvazky má kladné i stinné stránky. Pokud je zaměstnanost na částečný úvazek dobrovolná a pokud existuje adekvátní legální ochrana, pak je práce na částečný úvazek velmi vhodným prostředkem k rozdělení času mezi práci a jiné aktivity.
Protipól

Částečné úvazky vyžadují větší flexibilitu

Z mé vlastní zkušenosti vychází, že při práci na částečný úvazek se od vás často požaduje značná flexibilita. Musíte se přizpůsobit mnohým schůzkám, jednáním, popřípadě výjezdům a nikoho nezajímá, že vaším plánem bylo pracovat od 8 do 12, protože v té době jsou děti ve školce. Samozřejmě je situace různá v různých odvětvích a na různých pozicích.
Aktuálně...

O jedné úspěšné kampani a rychlé reakci politiků

Liliana Azevedo byla jednou z hlavních iniciátorek kampaně na podporu svobodné volby žen při rozhodování o jejich reprodukčním zdraví, tedy i případném potratu. Na její straně stály - vedle mnoha ženských organizací a sítí v Evropě - i informační technologie.

Co si myslíte o ... ?

Porovnejte, s jakými zaměstnaneckými politikami či výhodami týkajícími se sladění osobního a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů jste se setkal(a) v ČR a ve své rodné zemi/ v zemi, kde jste žil(a).
Na otázku odpovídají:

Džamila Stehlíková, ministryně České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny, narozena v Kazachstánu

V Kazachstánu je rodinný život v daleko větší míře řízen tradičními patriarchálními zvyky a hodnotami, než je tomu v Čechách. Ženy se pochopitelně účastní profesního života, značný počet žen má vysokoškolské vzdělání, ale hlavním posláním ženy je rodina a výchova dětí. Když děti dospějí, čeká ženu péče o staré rodiče. Předat staré příbuzné do péče domovu důchodců je ostudou a považuje se za rodinné selhání. Na druhé straně v rodinách dobře funguje příbuzenská výpomoc, takže pokud žena chce zůstat v zaměstnání, pečovat o členy domácnosti, které to potřebují, může se o děti starat tetička, která se klidně nastěhuje z venkova do městského bytu svých příbuzných a všichni vzájemně si velmi dobře vypomáhají. Ještě není zcela odbourán model vícegeneračního bydlení, zejména na venkově často vidím, že není problémem, když vnuci bydlí s prarodiči a ti se o ně starají.

Zaměstnanecké výhody k sladění rodinného a profesního života jsou minimální, neboť se automaticky počítá s tím, že vdaná žena může zůstat s dětmi doma nebo najít příbuzenskou výpomoc.

Kvůli rodinným povinnostem ženy rády obětují kariéru. V Kazachstánu funguje model většího počtu dětí, i velmi schopné ženy se snaží držet se na "druhých" pozicích. Když se podíváte na politiku, vědu, vrcholný management, ženu tam téměř neuvidíte. V posledních letech se situace pochopitelně mění, stále více žen vybojovalo pozici ve vědě, výzkumu, kulturní oblasti a také řízení podniku. Pozvolna se mění i postavení ženy v rodině, zejména mezi vzdělanými lidmi ve městech. Na vesnicích tyto změny probíhají velmi pozvolna.

Ladislav Kucharský, zaměstnanec Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, žil a pracoval na Slovensku

Myslím, že mezi zaměstnaneckými výhodami poskytovanými jednotlivými zaměstnavateli na obou březích řeky Moravy jsou poměrné rozdíly. Dost velký rozdíl spočívá ve vlivu kultur na pojímání toho, co je a co není dobré. V tom je mezi Českou republikou a Slovenskem velký rozdíl. Ve všeobecnosti lze říci, že nejrozšířenějším bonusem jsou stravenky a k nim lze přiřadit další drobné výhody poskytující sportovní vyžití ap. Bonusy jsou poskytovány v obou zemích paušálně všem zaměstnancům bez rozdílu věku, pohlaví nebo jiných společenských kritérií.

Pokud se mohu vrátit do minulosti, mám jeden konkrétní poznatek z mé praxe. Několik let jsem dělal předsedu základní organizace na Slovensku v podniku kde pracovalo asi 750 zaměstnanců a z toho byla převážná většina žen. Zdá se mi samozřejmé, že tomuto faktu byly přizpůsobeny i zaměstnanecké benefity. Tyto byly směřovány více pro ženy. Ale myslím, že to mělo své opodstatnění. V podniku se vyráběl nábytek a práce byla náročná na fyzickou námahu, takže pokud pominu poskytování silně dotovaného závodního stravovaní, tak nejrozšířenějším bonusem byly volné vstupenky do rehabilitačního centra, které se dali použít na různé jednorázové vstupy (sauna, bazén, masáže, posilovna ap.). Podařilo se nám rovněž zajistit ambulantní léčbu v lázních Piešťany, kam jsme dojížděli denně s plným autobusem zaměstnanců. Procedury byly plnohodnotné a tak byl zájem skutečně velký. Zde lze konstatovat, že těchto výhod poskytovaných zaměstnavatelem využívaly ženy v podstatně větší míře než muži. Snad je to zodpovědnějším přístupem žen ke svému zdraví.

Pokud se vrátím zpět do České republiky, domnívám se, že zde jsou ještě stále v oblibě různé rekreace a bonusy týkající se cestování. Tento typ bonusů nemá na Slovensku velkou popularitu. V České republice jsou rovněž poměrně oblíbeným benefitem poskytování příspěvků na stavební spoření či životní pojištění. Třeba s tímto bonusem jsem se na Slovensku nesetkal. Ale možná už je to dnes jinak.

Závěrem bych rád zkonstatoval, že benefity jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, a to je moc dobře.

Saška Gerasimová, Incoming Sales Officer, Travel Service a.s., narozena v Makedonii

Sociální systém v Makedonii, který částečně definuje roli ženy, má silné kořeny v historii, konkrétně v době, kdy byla Makedonie socialistická země. Rovnost žen a mužů se považovala za samozřejmost, proto nebyli benefity zvýhodňováni ani muži, ani ženy.

Chtěla bych se ale zaměřit konkrétně na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená v Makedonii je devět měsíců. Školský systém umožňuje dát dítě do školky už v šesti měsících. A to podle mě pomáhá dítěti v jeho komunikativnosti, vylepšuje jeho imunitní systém, děti se rychleji učí hry a písničky. Ženě to naopak umožňuje vrátit se do práce, aniž by byla dlouho mimo. Proto se zaměstnavatel nebojí zaměstnat ženu, která je mezi 25 a 35 lety, tak jak je to v České republice. Ženy také více žádají o povýšení a lepší pozice, protože vědí, že nebude těžké skloubit jejich rodičovskou a pracovní roli.

Být doma tři roky s jedním dítětem a možná déle kvůli dalším dětem by nebylo v Makedonii možné. Nejenom proto, že to neumožňuje sociální systém, ale také pro rychlý technologický vývoj v oborech, vysokou nezaměstnanost a ztrátu kvalifikace.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí