x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2007 Téma tohoto čísla

Podniky a školky

Vážení čitatelia, vážené čitateľky,
do Gender Studies nám čoraz častejšie volajú firmy, ktoré sa zaujímajú o založenie firemnej materskej škôlky. Na svedomí to, okrem iného, majú určite aj – v Českej republike práve prebiehajúci – baby boom a chystané vládne reformy. Pripravili sme preto pre vás číslo zamerané práve na problematiku podnikových zariadení starostlivosti o deti. Prinášame vám články nielen z domáceho prostredia, ale tiež zahraničný príklad dobrej praxe v tejto oblasti. Zástupca firmy METRO sa totiž s nami v rozhovore podelil o skúsenosti s podnikovými škôlkami v Nemecku.

Založiť a prevádzkovať firemnú škôlku nie je v Českej republike práve jednoduchý krok. Legislatíva je v tejto oblasti prísna a komplikovaná a vlastná škôlka predstavuje pre firmu pomerne vysoký finančný náklad, a teda aj isté riziko. Na druhej strane môžeme podotknúť, že vznik a fungovanie firemného zariadenia starostlivosti o deti zamestnancov a zamestnankýň je jedným z najviditeľnejších krokov na podporu zlaďovania ich rodinného a pracovného života. Ešte snáď treba dodať, že fungujúcou firemnou škôlkou firma jasne prispeje k plneniu svojej spoločenskej zodpovednosti (CSR) a dá najavo, že sa starostlivosť o deti týka nie iba rodiny a štátu. A keď sa všetko podarí tak, ako má, podniky si spravidla výsledky veľmi pochvaľujú.

Prajem nech sú vám informácie v tomto čísle zpravodaja čo možno najužitočnejšie!

Nina Bosničová
Manažerka projektu „O rovnosti s firmami”

Obsah čísla

Půl na půl

Aktivní otcovství: téma, o němž se začíná mluvit

Představa, že by se muži zapojovali aktivněji do každodenní péče o děti, začíná pomalu přitahovat čím dál více pozornosti. Souvisí s ní také důležitá otázka: jaké by to přineslo změny pro jednotlivce, rodinu i společnost? Téma aktivního otcovství mimo jiné zaznělo na konferenci
Půl na půl

We Are Not Babysitters: domácí školky v Americe

Na konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí Raná péče o děti mezi rodinou a státem představil ministr Petr Nečas koncept domácích školek. Ta spočívá v placené výpomoci mezi rodiči s tím, že rodič, který zůstává doma se svým dítětem, se může starat až o dalších pět dětí. Kniha We
Rovné příležitosti v praxi

Nedostatek předškolních zařízení se dotýká i zaměstnavatelů

Rodiče v České republice čelí obrovskému nedostatku volných míst v zařízeních péče o předškolní děti. Realisticky této situaci informoval například pořad Testoviny. Mohlo by se zdát, že se spíše jedná o soukromý problém, případně výzvu pro stát. Ale tato situace významně ovlivňuje i zaměstnavatele.
Rovné příležitosti v praxi

Některé firmy podporují obecní školky v blízkém okolí

Firmy se snaží rodičům s malými dětmi vycházet vstříc různými způsoby. Škoda Auto například hradí svým zaměstnancům a zaměstnankyním třetinu nákladů spojených s pobytem jejich dětí v jeslích. Firma Robert Bosch v Českých Budějovicích se rozhodla podporovat již existující školky v blízkém okolí.
Rovné příležitosti v praxi

"Naše školka je cennou a profitabilní investicí..."

Zvažuje vaše firma zavedení firemní školky? Zajímají vás důvody k založení školky a chcete znát praktické výhody své investice? Inspirujte se rozhovorem o firemní školce METRO Hvězdička, která je nabízena zaměstnaným německé Metro Group, jednoho z největších koncernů provozujících obchodní řetězce.
Rovné příležitosti v praxi

Inspirace z Německa: příplatek na péči o děti

Jednou z variant podpory slaďování pracovního a osobního života je příspěvek zaměstnavatele na péči o dítě. Vstřícnost rodinným povinnostem je sama o sobě výhodná pro zaměstnané i zaměstnavatele.
Protipól

Kde ty firemní školky jsou…

Pokud by organizace, v níž pracuji, provozovala firemní školku, ráda bych do ní své děti umístila. Z mého pohledu to má řadu výhod, i když také nějaké limity. K výhodám patří vědomí toho, že se mám kam obrátit, kdybych byla vysloveně nespokojená s fungováním školky, i předpoklad, že můj hlas bude spíše vyslyšen.
Protipól

Zavádění podnikových jeslí a školek má svá rizika a nedostatky

Zavádění podnikových jeslí a školek, s případnou vyšší fiskální podporou ze strany státu, je v současné době prezentováno jako možné řešení zajištění institucionální péče o předškolní děti. Málokdy se ale hovoří také o rizicích a nedostatcích tohoto typu péče.
Aktuálně...

Gender marketing: marketing budúcnosti?

Konferenciou Gender a marketing, ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2007 v historických priestoroch Břevnovského kláštora, Gender Studies, o.p.s. prvýkrát v Českej republike otvorila verejnú diskusiu na túto, pomerne kontroverznú, tému.
Aktuálně...

Umlčíš představivostí veřejné mínění

Třináctero buřiče (dle Oscara Wildea) se letošním, již osmým, ročníkem českého gay a lesbického (ale i bisexuálního a transgender) filmového festivalu Mezipatra prolínalo jako červená nit.
Aktuálně...

Informační technologie: prostor pro ženy

V říjnu vydalo Gender Studies ojedinělou publikaci o informačních a komunikačních technologiích (ICT) a ženách v České republice. Najdete v ní informace o tom, co vlastně ICT jsou a proč jsou v současnosti skloňovány ve všech pádech.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi má své vítěze

Letošní - v pořadí třetí - ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR byl zaměřený na slaďování soukromého a pracovního života. Z firem, které se přihlásily, vybrala a ocenila odborná porota ty nejlepší. První se umístila společnost IBM ČR za

Co si myslíte o ... ?

Využili byste podnikové školky? Za jakých podmínek?
Na otázku odpovídají:

Petra Lovčinská, Cards Partnership Manager, Citibank

Vzhledem k tomu, že do práce dojíždím, preferovala bych předškolní zařízení v místě bydliště, aby se tam děti scházely s kamarády, které už znají z místní komunity a se kterými pak budou chodit do školy. Zároveň však musím říci, že s umístěním dítěte do školky v místě mého bydliště je velký problém a v takovém případě by podniková školka mohla být alternativním řešením.


Petr Konečný, vedoucí skupiny, SANEK Group - expertní skupina pro lidský kapitál

Pohled na svět ze strany firem je vždy určitým způsobem zúžený: posláním a cíli společnosti, zaměřením na určitou skupinu zákazníků či klientů, poskytovanými produkty. Mám zato, že tato skutečnost se nutně odrazí i ve zřizování a fungování firemních mateřských škol.

Pozitiva takových mateřských škol vidím především v tom, že dítě bude umístěno v dobrém zařízení, nad nímž drží patronát nejen stát a jeho (před)školský systém, ale i konkrétní (takříkajíc domovská) firma. Praktičnost blízkosti školky pracovišti rodiče je nesporná – a to nejen v případě nenadálých příhod, kterých je v dětském životě nepočítaně. Částky investované do vybavení i do péče o děti budou zřejmě vyšší než je realitou v celostátním měřítku, což se odrazí v lepším vybavení a vyšším standardu školky. Tato skutečnost pak učiní školku atraktivní pro větší množství potenciálních pedagogů i ostatního personálu – což zase ve výsledku umožní vedení školky vybírat pracovníky z většího množství kandidátů, než je obvyklou realitou.

Nemohu ovšem pominout i nesporná rizika, a to zejména v širokém sociálním kontextu. Mezi ně řadím nebezpečí „kastování" dětí podle pozic rodičů, průměty vnitrofiremní politiky do života školky i možné odsouzení dítěte v případě neúspěchu rodiče v práci. Za velmi závažné riziko považuji i nebezpečí vytvoření určitého „ghetta" – skupina „firemních" dětí ve školce velmi pravděpodobně nebude představovat reprezentativní sociální vzorek populace. Obávám se, že to může vyústit v potíže dítěte v běžném kontaktu napříč sociálními vrstvami.

Jsem si však dobře vědom reality dnešního světa, měnících se rolí a zákonitostí trhu práce. Pokud jsou oba rodiče plně zaměstnáni, kloním se přes všechna uvedená rizika na stranu příznivců firemních školek. Dovedu si představit, že bych svého syna do takového zařízení přihlásil, avšak za podmínky, že školka bude zřízena nikoli jako určitá organizační část firmy, ale jako jakýsi „spřátelený" subjekt. Mělo by se jednat o zařízení s dostatečnou kapacitou a předností pro děti zaměstnanců, zároveň ale otevřené i ostatním dětem z dané lokality. Vliv a konkrétní aktivity firmy by měly být soustředěny na dozor nad kvalitním fungováním školky, případné dotace a sponzorské dary na provoz školky a hrazení běžných nákladů na péči o děti zaměstnanců.

Alexandra Lemerová, Cunsulting & Integration CEE Sales Manager, Hewlett-Packard

Mám již desetiletou dceru a z možnosti podnikové školky nám vyrostla. Když jsem se vrátila do práce na částečný úvazek, bylo dceři osm měsíců. Od té doby máme chůvu, která je s námi pořád, i když v jiné roli. Dcera začala chodit do školky ve třech letech. Školku jsme vybírali na základě několika parametrů - blízkost k mému zaměstnaní, osnovy a zaměření školky a cena. V té době nebyl zásadní problém se do kterékoli školky dostat. Vybrali jsme walfdorskou na Petřinách, kde jsem v té době pracovala. Dceru jsem vetšinou do školky ráno vozila a odpoledne ji vyzvedávala naše chůva. Zbytek odpoledne strávily společně, dokud jsem já nebo manžel nepřišli domů. Školka začínala v půl sedmé, což jsem většinou nepotřebovala, a končila v půl páté, což bylo mnohdy brzy. Určitě bych uvítala flexibilnější otevírací dobu. Na druhé straně si myslím, že by mohlo být pro dítě náročné strávit ve školce tolik času, jako jsem já trávila v práci. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla kombinovat skvělou školku se spolehlivou chůvou.

Dala bych předost podnikové školce? Pokud by v té době byla k dispozici, byla blízko mému zaměstnání, nabízela alespoň tak zajímavý program jako naše, měla flexibilnější otevírací hodiny, byla k dispozici i o prázdninách, tak asi ano. Při svém zaměstnáni si ale neumím představit, že by mi podniková školka vyřešila situace, kdy dítě onemocní, nebo jsem na služební cestě.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí