x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Téma tohoto čísla

Ženy v řídících pozicích

Právě k Vám dorazilo druhé číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Utíká to jako voda. Stalo se vlastně něco zajímavého od té doby, co jsme se "nečetli"?

České manažerské centrum (CMC - Graduate School of Business) uspořádalo Konferenci o ženách ve světě businessu. Na konferenci jsme nemohly vzhledem k jejímu tématu chybět a přinášíme Vám z ní zprávu.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi vrcholí. Příjem přihlášek byl ukončen a vybrané firmy postupují do druhého kola. Teď už je jen na našich porotcích a porotkyních, aby vybrali tu nejlepší.
Na obrátkách nabírají i přípravy detailů ke konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku: Ženy v řídících pozicích. Dá se říci, že čekáme jen na výsledky soutěže, které budou na konferenci vyhlášeny - samozřejmě vedle řady zajímavých příspěvků a diskusí (program konference naleznete v tomto zpravodaji). Už se nám hlaste, ať pro Vás máme místo!

Co se dělo na mezinárodní úrovni? Dovolte mi vrátit se do měsíce září, kdy se konal světový summit OSN - tentokrát zaměřený na další diskusi a především zhodnocení dosavadního plnění tzv. rozvojových cílů desetiletí, které byly sestaveny v roce 2000. (V této souvislosti stojí za zmínku i existence české kampaně na podporu těchto cílů "Česko proti chudobě", viz www.ceskoprotichudobe.cz.) Mezi cíle patří také genderová rovnost. Velmi pozitivním výsledkem summitu je, že závěrečný dokument, pod který se podepsalo 191 světových státníků a vysokých představitelů vlád, zahrnuje hlavní strategii v propagaci rovných příležitostí. Dokument vyjadřuje důležitost zapojení více žen do rozhodovacích pozic. Více naleznete na webových stránkách OSN (www.un.org).

Ve filipínské Manile se konala konference Gender Agenda: Asia - Europe Dialogue, Economic Empowerment for Gender Equality. O té nám napsala jedna z účastnic, Alena Králíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies.

Věděli jste, že Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vede v současnosti projekt "Ženy v managementu" a je zároveň partnerskou organizací v projektu "Role rovných příležitostí v prosperitě společnosti" koordinovaném Gender Studies, o.p.s.? Přečtěte si o jeho přínosných rolích v těchto projektech.

Denisa Bellinger nám v rozhovoru prozradí, pomocí jakých programů prosazuje firma Hewlett-Packard rovné příležitosti - jak na mezinárodní úrovni, tak v České republice.

Za redakci Zpravodaje Vám přeji hezké čtení,
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Informační centrum: rovné příležitosti a trh práce

Gender Studies, o.p.s. otevřelo informační centrum se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce. Toto centrum je součástí projektu EU EQUAL „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti", který koordinuje Gender Studies,o.p.s.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy v top managementu přinášejí firmě zisk

Společnosti, které mají větší počet žen v řídících pozicích, prokazují lepší ekonomické schopnosti, jak potvrdily výzkumy americké organizace Catalyst. Vzhledem k množství absolventek vysokých škol, které co do počtu převažují nad svými mužskými spolužáky, představují vzdělané ženy nevyužitý potenciál.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy tvoří téměř polovinu pracující populace

Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, jeho řešitelkou je Ing. Drahomíra Fischlová.
Rovné příležitosti v praxi

V managementu firem chybí ženy

Na úterý 4. října 2005 připravilo České manažerské centrum (CMC - Graduate School of Business) konferenci "Women Leadership" (ženy ve vedoucím postavení), která se konala v České národní bance v Praze. Konferenční příspěvky deklarovaly, že v managementu firem chybí dostatek žen.
Osobnost

Jde „jen“ o to dát ženám šanci…

Firmě Hewlett-Packard se podařilo zařadit se na úrovni Evropské unie vedle dalších pouhých 27 národních a nadnárodních firem, které byly zařazeny do publikace European Commission's Compendium of Best Practices for Workplace Diversity. Ta bude představena na konferenci konané v Bruselu ve dnech 28.-29. listopadu.
Aktuálně...

Asie a Evropa: diskuse o rovnosti žen a mužů pokračuje

Problematika rovných příležitostí na trhu práce se neomezuje na země Evropské unie, jak by se mohlo zdát v souvislosti s tím, že se rovnost žen a mužů stala v České republice "klíčovou" oblastí právě až v souvislosti s přístupovým jednáním a vstupem ČR do EU.
Aktuálně...

Ženy ve vědě na Balkáně

V zářijovém čísle zpravodaje NKC - Ženy a věda se dozvíte řadu informací o situaci žen ve vědě na Balkáně. Seznámíte se s Kanceláří pro rovnost pohlaví v Černé hoře a srbskou socioložkou a odbornicí na genderová studia doktorkou Marinou Blagojević. Přílohou celého newsletteru je Zpráva z XV.

Co si myslíte o ... ?

Myslíte si, že větší počet žen v řídících pozicích ovlivňuje firemní kulturu?
Na otázku odpovídají:

Soňa Brabcová
Director of Executive Education, CMC Graduate School of Business

Věřím, že ženy firemní kulturu ovlivňují, ať už jsou v řídících pozicích či nikoli, na jejich postavení však záleží, jakou měrou. Všeobecně se dá říci, že ženy mají často jiný pohled na věc než muži. Výrazný rozdíl je především ve schopnosti vcítění se do druhého, což je zajisté vlastnost, která ovlivňuje atmosféru v celé firmě. Je také dokázáno, že ženy zvyšují produktivitu teamu a ovlivňují jeho ducha, jsou preciznější a mají větší cit pro estetiku. Nicméně tak jako čistě mužský team, ani čistě ženský team není ideální. Obě skupiny mohou od sebe navzájem získat. Proto by měly být ženy zastoupeny i v řídících funkcích. Přínos to bude mít jak interní, vždyť řídící pracovníci rozhodují o svých zaměstnancích, tudíž i ženách; vliv to bude mít i na externí vztahy, ať už díky zmíněné pečlivosti a preciznosti a nebo dobrým komunikačním vlastnostem žen.Petr Šindler
Tiskový mluvčí, Oskar Vodafone

Ženy mají ve vedení Oskar Vodafonu velmi silné zastoupení - čtyři ze sedmi viceprezidentů společnosti včetně generální ředitelky jsou ženy. Je pravdou, že u Oskar Vodafonu platí rovné podmínky pro všechny bez ohledu na pohlaví nebo národnost a zaleží především na schopnostech a dovednostech každého jednotlivce. Firemní kultura není ovšem ovlivněna jen silným zastoupením žen, ale také pestrou národnostní skladbou zaměstnanců a vytváří tak atraktivní mezinárodní pracovní prostředí.Renata Vesecká
Pověřená nejvyšší státní zástupkyně

Každý řídící pracovník svým osobním přístupem ovlivňuje firemní kulturu. Ze samé podstaty rozdílnosti mezi ženami a muži lze dovodit i rozdílnost v osobním projevu v rámci výkonu řídící funkce. Kvalita firemní kultury je však dle mého názoru více odvislá od osobnostních charakteristik vedoucích pracovníků, nežli od početního zastoupení mužů či žen ve vedoucích funkcích.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí